Personal Data Protection

Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Genel Bilgi

Epique Sanat Müzayedecilik Ltd. Şti. (Resmi adıyla Janus Mezat Müzayedecilik Ticaret Limited Şirketi) (“Epik Sanat Müzayedecilik”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sebeple işbu metin, ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.
Epique Sanat Müzayedecilik tarafından düzenlenen bu metnin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda bu metin güncellenecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Epique Sanat Müzayedecilik olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, kanunda tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla korumamız altındadır.
Epique Sanat Müzayedecilik olarak; tarafınıza hizmet sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz üyelik başvurunuz ve ekspertiz formunda da belirttiğiniz muhtemel, ad soyad, tc kimlik no, telefon numarası, e-posta adres bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak ve fakat kişisel veri tanımına giren her türlü verinin aşağıdaki koşullar ve kapsamda Epique Sanat Müzayede tarafından korunmakta, muhafaza edilmekte, kesinlikle paylaşılmamakta, silinmekte ve imha edilebilmektedir.


VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ:
Epique Sanat Müzayedecilik olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanızın gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte Epique Sanat Müzayedecilik kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle kişisel verilerinizi onlara da işletebiliriz.
 

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Epique Sanat Müzayede tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya Hizmetlerin kullanılması ve satış süreçlerinin planlanması ve icrası, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve sunulmakta olan hizmetlerin tedarikinde sürekliliğin sağlanması, Epique Sanat Müzayedecilik’in ve Epique Sanat Müzayedecilik ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla, tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin işlem ve işlerin yürütümü, sözleşmesel edimin gereği gibi ifade edilebilmesi, hizmet kalitesi vb hususların takibi amacıyla, İnsan kaynakları, finansal ve muhasebe kayıtların tutulması amacıyla, İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti İzin Metnini kabul etmişseniz Epique Sanat Müzayede, müzayede bilgilendirme ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na düzenli olarak ilgili mevzuat gereği yapılan bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu ve Epique Sanat Müzayede’in hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar kapsamında işlenecektir.


B. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLEREVE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz; Epique Sanat Müzayedecilik olarak, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ile, internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız ile sair her türlü kanallar yardımıyla, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda paylaşılabilmektedir.
İşbu bilgilendirme formu, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Epik Sanat
Müzayedecilik sorumlu değildir.


C. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, Epique Sanat Müzayedecilik olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hukuki sebeplerle ve ilgili mevzuat kapsamında bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla toplanabilemektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin A ve B maddelerinde belirtilen amaçlarla kullanmaktayız.


D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ
6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfayı ile Epique Sanat Müzayede’e aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. 6698 sayılı KVKK’nun 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan ve KVK Kanunu madde 11 kapsamında düzenlenen haklarınıza ilişkin başvurularınızı www.epiqueart.com adresinde yer alan başvuru formu kullanılarak, Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez Apt. No:54 / 4 Oda No:7001 Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak veya
iletisim@epiqueart.com mail adresi üzerinden elektronik e-posta yolu ile yapabilirsiniz. Kişiler, üyelik formunu ve ekspertiz formunu kaydettikten sonra, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve www.epiqueart.com adresinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü daihilinde KVKK’ya
uygun olarak Epique Sanat Müzayedecilik tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına ve yukarıda sayılan her türlü işleme açık rıza vermiş sayılır. İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.
 

Genel Bilgi
1- Siteye kayıt olurken verilen bilgilerin doğrulu kabul edilir.
2- Siteye bilerek ve isteyerek farklı kimliklerle kayıt olunması, kötü niyet çerçevesinde kullanılması halinde Epique Sanat Müzayede'nin anlaşmalı avukatları aracılığı ile hukuki yaptırımlara bulunmaktadır.
3- Pey verebilerek satın alınan ürünlerin satın alınmaması taktirde, bu işlemden dolacak her türlü alacak ve zarar hukuki olarak tahsil yöntemine başvurulmaktadır.