Müzayede Kuralları

MÜZAYEDE KATILIM ŞARTLARI

1.     Müzayedeyi düzenleyen Epique Müzayede (Resmi adıyla Janus Mezat
Müzayedecilik Ticaret Limited Şirketi) (Kısaca ‘Epique Müzayede’ veya Şirket olarak
anılacaktır) satıcı için aracı konumundadır.

2.     Müzayedelerimizde satışa sunulan tüm eserler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu uyarınca ilgili müze uzmanları tarafından kontrol edilmekte olup, Kanun
kapsamına giren ve gerek görülen eserlere belge verilmektedir.

3.     Eserler, müzayede kataloğunda, Epique Müzayede’nin internet sayfasında
(www.epiqueart.com), ve internet sitesinde ilan edilen adreste müzayede öncesinde
teşhir edilerek alıcıların incelemesine sunulur. Bu doğrultuda alıcı, satış gerçekleştikten sonra esere ilişkin herhangi bir kusur/ayıp itirazında 
bulunamaz. Müzayede de satışa çıkarılan tüm eserler ‘haliyle’ satışa sunulmakta
olup, ayrıca her bir eser için yanına ‘haliyle’ satışa çıkarıldığının yazılması zorunlu
değildir. Alıcı pey süreceği eseri müzayede öncesinde yeterince gözden geçirmekle,
eserin niteliklerini ve kondisyonunu incelemekle ve eserin tarife uyup uymadığını
kontrol etmekte yükümlü olduğunu, eseri satın aldıktan sonra gözden geçirme hakkı
bulunmadığını, bu çerçevede borçlar kanunun 223. Maddesinde belirtilen
hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Müzayede kataloğunda eserlerin tanımı için verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi ve kanaat niteliğindedir. Epique Müzayede satılan malın tekeffülü ile mükellef değildir. Alıcı bu hususu kabul eder ve satın aldığı eserlerin tekeffülü ile ilgili olarak Epique
Müzayede’den herhangi bir talepte bulunmayacağını taahhüt eder.

4.     Salon müzayedelerinde açık ve fiyat artırımı sarih şekilde bayrak kaldırmak suretiyle yapılır. Alıcı bayrak kaldırmak suret ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcı, müzayedenin her ne sebeple olursa olsun butlanını dermeyan edemez. Bayrağın her kaldırılışının ne
kadar değer artışının ifade ettiği belirleme ve bu değeri değiştirme yetkisi Şirket’e
aittir. Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir değer pey kabul
edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır.

5.     Online müzayedelerde açık ve fiyat artırımı sarih şekilde, Şirket tarafından belirtilen online müzayede başlangıç tarih ve saatiyle sonlanacak (lotun kapanacak) tarih ve saati arasında, www.epiqueart.com üzerinden online pey verme suretiyle yapılır. Alıcı online pey verme suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcı, müzayedenin her ne sebeple olursa olsun butlanını dermeyan edemez. Her online pey vermenin ne kadar değer artışının ifade ettiği belirleme ve bu değeri değiştirme yetkisi Şirket’e aittir. Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir değer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır.

6.     Online müzayedelere katılabilmek için www.epiqueart.com adresine üye olmak zorunludur. 18 yaşından küçükler üye olamaz ve müzayedeye katılamazlar.

7.     Satın alınan eserin bedeli peşin olarak ödenir. Satış bedelinin tamamı, 8. Maddedebelirtilen depolama ücretleri Şirket’in satın alınan eser(ler)le ilgili yapmış olduğu
bilcümle masraflar Alıcı tarafından tamamen ödenmedikçe eser(ler) Alıcıya teslim
edilmez. Eserin satış bedeli, çekiç fiyatı üzerinden önce %8 müzayede şirketi
komisyonu, sonra KDV ve ödenmesi gereken diğer vergi, resim ve yasal giderler
ilave edilerek bulunur. Alıcı, satış bedelinin tamamını müzayede tarihinden
itibaren en geç 7 gün içinde ödemekle yükümlüdür. Bu süre zarfında eserin satış
bedeli tam olarak ödenmediği takdirde, Şirket dilerse satış akdini herhangi bir ihtara
lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı zararlarını (alıcı, satıcı komisyonları, depo,
nakliye giderleri ve sair diğer zararlar) ticari faiz ile birlikte Alıcı’dan tahsile yetkilidir. Bahse konu yetkinin belli bir süre içerisinde kullanılmamış olması bu haktan vazgeçildiği anlamında değerlendirilemez. Şirket, satış sonrası fatura ihtarı
yapmaksızın, her türlü alacaklarına ve zarar taleplerine müzayede tarihinden 7 gün
sonrasından itibaren ticari faiz işletme hakkına sahiptir.

8.     Müzayedede satın alınan eserlere ilişkin fatura, müzayede katılım sözleşmesinde
ismi yer alan Alıcı adına düzenlenir. Faturanın başka bir kişi veya bir şirket adına
düzenlenmesi isteniyorsa, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı’nın
Şirket’e yazılı olarak talepte bulunması gereklidir. Şirket söz konusu talebi geri
çevirme hakkına sahiptir. Şirket, Alıcı’nın bu talebini kabul etse dahi eser(ler)in
bedelinin Alıcı tarafından bildirilen kişi tarafından zamanında ödenmemesi
durumunda, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı, satın alınan
eser(ler)in bedelinin tamamını ve 7. Maddede belirtilen depolama ücretleri ve
Şirket’in satın alınan eser(ler)le ilgili yapmış olduğu bilcümle masrafları ödemekle
yükümlüdür.

9.     Alıcı satın aldığı eser(ler)i Şirket adresinden en geç müzayedeyi takip eden 15 gün
içinde her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere teslim almak ile yükümlüdür.
Zamanında teslim alınmayan eser(ler) için Alıcı, Epique Müzayede’ye müzayededen
30. günü takiben haftalık %1+KDV depolama ücreti ödemekle yükümlüdür. Alıcı,
satın aldığı eser(ler)i teslim almak için Epique Müzayede’nin nakliye imkanlarını
kullandığı takdirde, nakliyat esnasında oluşabilecek hasar ve zararlardan Epique
Müzayede’yi sorumlu tutmayacağını ve Şirket’ten herhangi bir talepte
bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

10.  Alıcı, müzayede katılım sözleşmesinde belirtilen adresinin yasal tebligat adresi
olduğunu ve belirtilen telefon, faks numaralarının ve elektronik posta adresinin halen kullanımda, geçerli ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Şirket, Alıcı’ya posta adresine yazılı olarak göndermek suretiyle bildirim yapabileceği gibi telefon, SMS, elektronik posta, kayıtlı telefon gibi elektronik iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla da bildirim yapabilir. Alıcı, adres, telefon, faks numaraları veya elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak Epique Müzayede’ye bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres, numara ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler Epique Müzayede, verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, üçüncü kişi konumundaki servis/hizmet sağlayıcılar nedeniyle bildirimlerin Alıcı’ya hiç ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından ötürü sorumlu değildir.

11.  Salon müzayedelerinde satışa sunulan eserlerle ilgili olarak müzayede öncesinde rezerv fiyat bırakmak veya müzayedeye telefonla iştirak ederek pey sürmek isteyen satıcıların Epique Müzayede Rezerv Sözleşmesini imzalaması gerekmektedir. Alıcıların
müzayedede bulunmaları tavsiye edilir. Müzayede öncesi rezerv fiyat bırakmak veya
müzayedeye telefonla iştirak ederek pey sürmek Epique Müzayede tarafından müşteriye verilen bir hizmettir. Müzayede öncesinde rezerv fiyat bırakılarak ve/veya müzayede
esnasında telefonla bildirilerek iletilen emirleri Epique Müzayede iyi niyet
çerçevesinde ve emirlere uygun bir biçimde yürütmek için en iyi gayreti gösterir.
Ancak Epique Müzayede bahse konu emirlerin iletimi ile ilgili olarak meydana
gelebilecek ihmal veya hatadan veya telefon bağlantısının herhangi bir sebepten
dolayı kurulamaması veya kesilmesinden dolayı emirlerin yerine getirilememesinden
ötürü sorumluluk kabul etmez. Rezerv fiyatını geçmeyen eserin satışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kararı ise Epique Müzayede ve satıcının karşılıklı mutabakatı ile verilir.

12.  Online müzayedelerde satışa sunulan eserlerle ilgili olarak müzayede öncesinde tahmini fiyat aralığının içinde veya üzerinde rezerv fiyat bırakmak için pey sürmek isteyen satıcıların
Epique Müzayede Rezerv Sözleşmesini imzalaması gerekmektedir. Müzayede öncesi rezerv fiyat bırakmak Epique Müzayede tarafından müşteriye verilen bir hizmettir. Müzayede öncesinde rezerv fiyat bırakılarak iletilen emirleri Epique Müzayede iyi niyet çerçevesinde ve emirlere uygun bir biçimde yürütmek için en iyi gayreti gösterir. Ancak Epique Müzayede bahse konu emirlerin iletimi ile ilgili olarak meydana gelebilecek ihmal veya hatadan dolayı emirlerin yerine getirilememesinden ötürü sorumluluk kabul etmez. Rezerv fiyat girildikten sonra online müzayede sürerken bir başka pey geldiği taktirde rezerv emri aşılmış olur. Rezerv fiyatını geçmeyen satışların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kararı ise Epique Müzayede ve satıcının karşılıklı mutabakatı ile verilir.

13.  Yapılacak online müzayedeler TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun'nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. 

14.  Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz
olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması, eserlerin üzerinde hukuki bir
takyidat bulunması veya eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması
durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Epique Müzayede satıcı için aracı konumunda olduğu için bütün bunlardan sorumlu değildir.

15.  Şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek,
başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, eserin satışını reddetmek ve
dilediği takdirde müzayede kataloğundaki sıralamayı değiştirmek hakkına sahiptir.

16.  Şirketimiz eser sahibinden tahmini fiyat aralığının içinde veya üstünde rezerv fiyatı
kabul etme hakkına sahiptir.

17.  Şirketimiz herhangi bir gerekçe göstermeksizin dilediği şahısları müzayede salonuna
kabul etmeme ve/veya peylerini kabul etmeme /dikkate almama yetkisine sahiptir.

18.  Müzayedeye katılan gerçek ve tüzel kişiler için 5549 sayılı kanun ilgili mevzuat
uyarınca kimlik tespiti yapılacaktır.

19.  Şirket salon müzayedeleri esnasında görüntü ve ses kaydı yapmak, Alıcı ile yapılan telefon görüşmelerini kayda almak ve bu kayıtları delil olarak kullanmak hakkına sahiptir.

20.  Katalogda dizgi ve baskı hataları olması halinde müzayede anındaki açıklamalar
esas alınır.

21.  Katalogda yayınlanan yazı ve fotoğraflar Epique Müzayede’nin yazılı izni olmaksızın
kısmen veya tümüyle yayınlanamaz/kullanılamaz.

22.  Müzayede Türk Lirası üzerinden yapılır. Katalogda yer alan döviz cinsinden fiyatlar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

23.  Müzayede sırasında eserlere verilen tekliflerin, bedeli tam olarak ödenmediği veya
alıcı tarafından vazgeçildiği taktirde, Epique Müzayede dilerse satış akdini feshe, %20 oranında cezai tazminata ve bilcümle zararlarını ticari faiz ile birlikte, fatura
tarihinde itibaren işletilecek aylık % 10 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir.

24.  Üye kaydı yaptıran ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

25.  Müzayede Katılım Sözleşmesinin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersiz olması, diğerlerinin hükümsüzlüğünü etkilemez.

26.  Müzayede Katılım Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.